Splošni pogoji poslovanja: Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja PREFA GmbH

1. Področje veljavnosti

1.1 Ti splošni prodajni in dobavni pogoji so – če ni v posameznih primerih izrecno in pisno dogovorjeno drugače – bistveni sestavni del vseh poslov, ki jih sklenemo v okviru prodaje svojih izdelkov in izdelkov drugih proizvajalcev.  Izrecno nasprotujemo veljavnosti splošnih pogojev poslovanja stranke. Ti pogoji veljajo samo, če se v vsakem posameznem primeru z njimi izrecno strinjamo. Če ne izrazimo jasnega nasprotovanja pogojem, to ne pomeni, da jih priznavamo. 1.2 Za namestitvena dela, ki jih opravimo v okviru svoje prodaje izdelkov Prefa, dodatno veljajo naši pogoji namestitve. <nav/>

2. Veljavnost pisne oblike

Izjave, posveti in posli, ki jih izvajamo mi ali naši zaposleni, postanejo zavezujoči šele z našim pisnim potrdilom. Izjave, ki jih mora stranka dati skladno s temi splošnimi prodajnimi in dostavnimi pogoji, na primer za uveljavljanje reklamacij in podobno, so veljavne izključno v pisni obliki.

3. Sklepanje pogodb o dobavi

3.1 Naše ponudbe so neobvezujoče. Pogodbe o dobavi (prodajne pogodbe in pogodbe o storitvah) postanejo pravnomočne šele ob izdaji pisne potrditve naročila, dostavi blaga ali odpremi računa.

S potrditvijo naročila potrdimo individualno vsebino pogodbe o dobavi (dobavni obseg, cene in druga individualna določila). Potrditev šteje kot sprejeta s strani stranke, če slednja v treh dneh od dostave ne vloži ugovora.

3.2 Upravičeni smo do spremembe ali prilagoditve pogodbene storitve, če za spremembo ali prilagoditev obstaja utemeljen razlog in je sprememba ali prilagoditev za stranko primerna.

4. Cene

4.1 Naše objavljene ali potrjene cene veljajo za nepakirane izdelke franko tovarna Prefa Wasungen in brez davka na dodano vrednost. Z izjemo cen, navedenih v potrditvi naročila, so navedene cene neobvezujoče.

4.2 Če se po sklenitvi dogovora o cenah pojavi izjemno zvišanje cen surovin, smo upravičeni, da te spremembe cen preložimo na stranke in ustrezno zvišamo dogovorjene cene.

5. Valuta

5.1 Dobave se načeloma obračunavajo v evrih in se v evrih tudi plačajo.

5.2 V primeru dogovora o plačilu v tuji valuti se obračun opravi ob izključitvi vsakršnega valutnega tveganja. To se v povezavi z dogovorjeno valuto izvede na podlagi primerjave srednjega deviznega tečaja frankfurtske borze na dan oddaje potrditve naročila s srednjim dnevnim tečajem ob prejemu zneska računa. Če je slednji tečaj nižji od prvega, se v enakem razmerju zviša tudi znesek računa in stranka mora razliko naknadno poravnati v fakturirani valuti.

6. Plačilo in plačilne zamude

6.1 Znesek računa brez odbitkov je treba poravnati v osmih dneh od datuma izstavitve računa.

6.2 Naša stranka ni upravičena do zavrnitve storitev, zadrževanja sredstev ali pobota terjatev, razen če strankino terjatev pisno priznamo ali je strankina terjatev pravnomočna. Če priznamo reklamacijo, mora stranka plačati alikvotni znesek glede na obseg uporabnega dela dobave.

6.3 Če v posameznih primerih sprejmemo unovčljive menice ali čeke svojih strank, se te knjižijo v dobro z odbitkom obresti in stroškov s pridržkom pravočasnega prispetja.

6.4 V primeru plačilne zamude ali seznanitve s plačilnimi težavami svoje stranke lahko vse odprte terjatve ob hkratnem preklicu vsake nadaljnje dobave takoj označimo kot zapadle, odstopimo od vseh še neizpolnjenih pogodb in vse neizvedene dostave izvedemo samo v primeru predplačila.

6.5 Od nastopa plačilne zamude mora stranka poravnati zamudne obresti v višini običajnih bančnih obresti, vendar vsaj 5 % nad veljavno temeljno obrestno mero banke Deutsche Bundesbank. Poleg tega mora poravnati vse stroške opominov in izterjav. Stranka lahko predloži dokazila o neobstoječi ali manjši škodi za izvajalca.

7. Predmet dobave

7.1 Kakovost predmeta dobave je opredeljena v naši potrditvi naročila, naših tehničnih opisih, zadevnih DIN-standardih ter s tehničnimi zmogljivostmi našega obrata, pri čemer prvi predpis glede kakovosti izključuje naslednje predpise.

7.2 Pri masovnih izdelkih so ob dobavi dovoljena odstopanja v teži in številu kosov ipd. ter napake v navedbah v višini do 3 %. Za obračun fakturne vrednosti so merodajne količinske enote, opredeljene z naše strani.

8. Dostava in prenos tveganja

8.1 Dobava velja za izvedeno v trenutku, ko predmet dobave

  • v našem obratu ali na drugem prodajnem mestu pripravimo na dvig s strani stranke ali
  • ga predamo prevozniku ali špediterju, tudi v primeru, če blago odpošljemo na lastne stroške.

8.2 Z izvedbo dobave skladno s predhodno podtočko se tudi tveganje v zvezi s predmetom dobave prenese na našo stranko.

8.3 Če prevzamemo pošiljanje – na lastne stroške ali na stroške stranke – lahko transportno sredstvo izberemo po lastni presoji.

8.4 Pri franko dostavah v tujino stroške vseh carin in drugih uvoznih dajatev prevzame stranka.

9. Dobavni roki

9.1 Če ni posebej dogovorjeno drugače, veljajo dobavni roki kot približni in neobvezujoči.

9.2 V primeru pretirane prekoračitve dogovorjenih dobavnih rokov lahko naša stranka po določitvi primernega naknadnega roka odstopi od pogodbe. V primeru prekoračitve dobavnega roka zaradi poslovnih razlogov, ki jih tudi s skrbnostjo dobrega gospodarja ne moremo preprečiti (na primer stavke, motnje v poslovanju, napake na surovinah ipd.), ima stranka pravico do odstopa šele v primeru dvomesečne prekoračitve roka in določitvi ustreznega naknadnega roka.

9.3 Blago, ki je pripravljeno na odpremo, mora stranka takoj odpoklicati, v nasprotnem primeru imamo pravico, da blago po lastni presoji skladiščimo na stroške in tveganje stranke ter zanj nemudoma izstavimo račun.

10. Lastninski pridržek

10.1 Dobavljeno blago ostane do plačila nabavne cene in poravnave vseh terjatev v povezavi s poslovnim razmerjem ter v povezavi s terjatvami, ki že obstajajo in bodo še nastale v povezavi s predmetom prodaje, v naši lasti kot pridržano blago. Knjiženje posameznih terjatev na tekoči račun, uskladitev salda in priznava terjatev ne prekinejo lastninskega pridržka. Če v povezavi s plačilom nabavne cene stranka podjetju Prefa izda menično jamstvo, preneha lastninski pridržek veljati šele, ko stranka kot menični dolžnik unovči menico.

10.2 Če stranka pridržano lastnino pretvori v novo premičnino, je ta pretvorba izvedena za nas, ne da bi iz tega za nas izhajale kakršne koli obveznosti. Novi predmet postane naša lastnina. V primeru predelave skupaj z blagom, ki ni v naši lasti, postanemo sorazmerni solastnik novega predmeta sorazmerno glede na vrednost pridržanega blaga v primerjavi z drugim blagom ob času pretvorbe. Če se pridržana lastnina skladno z 947. in 948. členom nemškega civilnega zakonika BGB poveže, kombinira ali spoji z blagom, ki ni v naši lasti, postanemo solastnik skladno z zakonskimi določili. Če stranka s povezavo, kombiniranjem in spojitvijo pridobi lastnino, že zdaj na nas prenese solastninsko pravico sorazmerno glede na vrednost pridržanega blaga ob času povezave, kombiniranja ali spojitve. V tem primeru mora stranka predmet, katerega lastniki ali solastniki smo in ki se obravnava kot pridržano blago v smislu naslednjega določila, brezplačno hraniti.

10.3 Če stranka pridržano blago samostojno ali skupaj z blagom, ki ni v naši lasti, proda, nam že zdaj odstopi terjatve, ki bodo nastale ob prodaji, in sicer v vrednosti pridržanega blaga ter z vsemi pripadajočimi pravicami in prednostjo pred ostalimi; odstopljene terjatve že vnaprej sprejemamo. Vrednost pridržanega blaga je vrednost našega izstavljenega računa, vključno z zavarovanjem v višini 10 %, ki pa je izključeno iz računa, če je v nasprotju s pravicami tretjih oseb. Če smo solastniki nadalje prodanega pridržanega blaga, se terjatve odstopijo v vrednosti, ki ustreza našemu solastniškemu deležu. Točka 10.1, alineja 2 velja v primeru podaljšanega lastninskega pridržka; vnaprejšnji odstop skladno s točko 10.3, alinejama 1 in 3, se razširi na saldo terjatev.

10.4 Če stranka pridržano blago kot bistveni sestavni del vgradi v lastnino tretje osebe, stranka že zdaj odstopi vse terjatve do tretje osebe ali osebe, na katero se to nanaša, in sicer v vrednosti pridržanega blaga z vsemi pripadajočimi pravicami, vključno s pravico do dodelitve hipoteke, s prednostjo pred ostalimi. Odstopljeno terjatev že vnaprej sprejemamo. Točka 10.3, alineji 2 in 3 veljata skladno z navedenim.

10.5 Če stranka pridržano blago kot bistveni sestavni del vgradi v posest stranke, stranka že zdaj odstopi vse terjatve, nastale iz prodaje posesti ali pravic iz naslova posesti, in sicer v vrednosti pridržanega blaga z vsemi pripadajočimi pravicami ter s prednostjo pred ostalimi. Odstop zajema tudi saldo terjatve stranke. Odstopljeno terjatev že vnaprej sprejemamo. Točka 10.2, alineji 2 in 3 veljata skladno z navedenim.

10.6 Stranka je do prodaje, uporabe ali vgradnje pridržanega blaga upravičena in pooblaščena samo v okviru običajnega rednega poslovanja in samo pod pogojem, da se terjatve v smislu točk 10.3, 10.4. in 10.5 dejansko prenesejo na nas. Ta upravičenost ali pooblastitev preneha veljati, če stranka zamuja s plačilom pridržanega blaga. Do drugačnega razpolaganja s pridržanim blagom, zlasti do zastave ali prenosa zavarovanja, stranka ni upravičena. Stranka mora za naše pravice v primeru prodaje pridržanega blaga knjižiti dobropis v vrednosti terjatve, ki ustreza višini nabavne cene.

10.7 Stranka nam mora na našo zahtevo posredovati informacije o stanju pridržanega blaga – vključno s prodanim pridržanim blagom. Če stranka zamuja s plačilom, lahko tudi brez upoštevanja pravice do odstopa in brez opredelitve naknadnega roka na stroške stranke zahtevamo začasno izročitev pridržanega blaga. Z namenom uveljavljanja naše pravice do izročitve smo upravičeni tudi do tega, da po predhodnem obvestilu in opredelitvi roka vstopimo v obrat stranke in zasežemo pridržano blago. Izročeno pridržano blago lahko predelamo, da izpolnimo svoje zahteve, če smo odstopili od pogodbe ali pa je nastopil pogoj za uveljavljanje odškodninske pravice do zaradi neizpolnjevanja zahtev. Uveljavljanje našega lastninskega pridržka, zlasti odvzem, zaseg ali predelava predmetov, veljajo kot odstop od pogodbe samo, če to izrecno izjavimo v pisni obliki.

10.8 Stranko s pridržkom preklica pooblaščamo za izterjavo odstopljenih terjatev skladno s točkami 10.3, 10.4 in 10.5. Svoje pravice do izterjave ne bomo uveljavljali, dokler stranka izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, tudi do tretjih oseb. Stranka mora na našo zahtevo imenovati dolžnike odstopljenih terjatev in jih obvestiti o odstopu; skladno s pooblastilom lahko dolžnike o odstopu obvestimo tudi sami. Stranka nam je dolžna za uveljavljanje naših pravic do tretjih oseb posredovati potrebne informacije in dokumentacijo, zlasti pa je dolžna imenovati odjemalce in njihove naslove.

10.9 Stranka nas mora nemudoma obvestiti o ukrepih za izvršbo v povezavi s pridržanim blagom s strani tretjih oseb ali odstopljenimi terjatvami in nam izročiti potrebno dokumentacijo za ugovor. To velja tudi za vsakršne omejitve.

10.10 V primeru ustavitve plačil, vložitve predloga za sprožitev postopek v primeru insolventnosti, sprožitve postopka v primeru insolventnosti ali izvensodne poravnave pravica do prodaje, uporabe ali vgradnje pridržanega blaga preneha veljati, prav tako preneha veljati tudi pooblastilo za izterjavo odstopljenih terjatev, v primeru zavrnjenega čeka ali menice pa tudi pooblastilo za izterjavo.

10.11 Za nas izdana jamstva zajemajo tudi tiste obveznosti, ki jih v primeru insolventnosti upravitelj postopka enostransko utemelji kot potrebne za izvedbo postopka.

11. Reklamacije in zahtevki v primeru napak

11.1 Stranka mora predmet dobave takoj po dostavi preveriti, če je to skladno z rednim poslovanjem mogoče, in nas nemudoma obvestiti o morebitnih napakah. Če nas stranka ne obvesti o napaki, velja blago kot odobreno, razen če gre za napako, ki je pri preverjanju ni mogoče ugotoviti. Če je napaka vidna šele pozneje, jo je treba prijaviti takoj po njenem odkritju, v nasprotnem primeru blago tudi s to napako velja kot odobreno. O napaki nas morate v vsakem primeru obvestiti pisno (skladno z 2. točko).

11.2 Zahtevki v primeru napak, z izjemo odškodninskih zahtevkov zaradi nevarnosti za življenje, zdravje in nevarnosti telesnih poškodb, zastarajo v enem letu od dostave predmeta, če skladno z zakonskimi predpisi ne velja daljši rok zastaranja.

11.3 Če stranka zahteva izpolnitev obveznosti, lahko izbiramo med ponovno dostavo ali popravilom. 11.4 Odškodnino plačamo samo pod pogoji, navedenimi pod 12. točko.

11.5 Do zahtevkov v primeru napak so upravičene samo neposredno naše stranke in jih ni mogoče odstopiti.

12. Odškodnina in odstop

12.1 Za škodo jamčimo samo, če je bila povzročena zaradi namerne ali hudo malomarne kršitve obveznosti z naše strani, s strani našega zakonitega zastopnika ali naših pomočnikov.

12.2 Brez te omejitve, torej tudi za manjše kršitve obveznosti zaradi malomarnosti z naše strani, s strani naših zakonitih zastopnikov ali pomočnikov, jamčimo v primeru nevarnosti za življenje in zdravje ter v primeru nevarnosti telesnih poškodb.

12.3 Poleg točke 12.1 jamčimo tudi v primeru manjših kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti zaradi malomarnosti z naše strani, s strani naših zakonitih zastopnikov ali naših pomočnikov. Vendar pa jamstvo v tem primeru ne zajema škode, tipične za tovrstna pogodbena razmerja ali poslovno področje, ali škode, ki je ni mogoče predvideti.

12.4 Poleg tega jamčimo tudi skladno z določili zakona o splošni varnosti proizvodov.

12.5 Pravica stranke do odstopa, ki ni utemeljena z napako predmeta dobave, je izključena, če ne temelji na kršitvi obveznosti z naše strani.

13. Pravice intelektualne lastnine

13.1 Tehnike proizvodnje in razvoja naših izdelkov, ki jih razvijemo med pripravo ali izvedbo naročila, so posebej zaščitene, in sicer tudi, če zakonsko določene pravice intelektualne lastnine (patentne pravice, pravice modela ipd.) ne veljajo. Stranka teh tehnik, s katerimi se je seznanila na podlagi konstrukcij, dobave, razkritja postopka izdelave in podobno, ne sme uporabiti za lastno proizvodnjo – tudi v primeru morebitnega nadaljnjega tehničnega razvoja – in jih ne sme posredovati tretjih osebam. Če stranka krši to pogodbeno obveznost, lahko zoper njo uporabimo vsa pravna sredstva, ki z vidika civilnega prava urejajo kršitve zakonsko določenih pravic intelektualne lastnine.

13.2 Naša stranka jamči, da z izdelavo naročenega izdelka skladno s predpisi ne bodo kršene pravice tretjih oseb, npr. pravice iz naslova patentov, modelov in druge pravice. Stranka nas odvezuje vsakršne odgovornosti v primeru odškodnin in tožb.

14. Orodja

Orodja, ki jih izdelujemo za izdelavo naročenih izdelkov, ostanejo v naši lasti, tudi če stranka plača stroške orodja.

15. Kraj izvedbe in sodna pristojnost

15.1 Kraj izvedbe vseh storitev, ki so opredeljene v pogodbi (zlasti dostave, plačila in zahtevki, ki izhajajo iz čekov in menic), je Wasungen, kjer je tudi sedež našega podjetja.

15.2 Za vse pogodbene ali deliktne zahtevke iz pogodbe ali v zvezi s predmetom pogodbe velja naslednje: Če sta obe pogodbeni stranki trgovca, pravni osebi javnega prava ali javnopravno posebno premoženje, je pristojno sodišče po naši izbiri sodišče v kraju Wasungen, kjer je tudi sedež našega podjetja, ali v Münchnu, kjer je sedež naših pravnih zastopnikov. Zgornje določilo ne velja, če se spor nanaša na zadeve, ki niso povezane s premoženjskim pravom, ali če je za tožbo opredeljena izključna sodna pristojnost.

15.3 Če stranka nima splošnega pristojnega sodišča v Zvezni republiki Nemčiji ali če stranka v sodnem postopku po sklenitvi pogodbe svoje stalno ali začasno prebivališče prestavi iz Zvezne republike Nemčije ali pa njeno stalno ali začasno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano, je pristojno sodišče po naši izbiri sodišče v mestu Wasungen, kjer je sedež našega podjetja, ali München, kjer je sedež naših pravnih zastopnikov.

15.4 Po naši izbiri je poleg tega pristojno tudi sodišče z zakonsko pristojnostjo.

15.5 Upošteva se izključno nemško pravo.